Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Konkursy

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI ,,JAN PAWEŁ II – PRZYJACIEL DZIECI I MŁODZIEŻY”

I. Organizator

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej

 

II. Cele konkursu

 1. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 2. Popularyzacja poezji św. Jana Pawła II.
 3. Upamiętnienie 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły.
 4. Poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów literacko-poetyckich.
 5. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno poezji religijnej i treści papieskiego nauczania.

 

III. Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs organizowany jest w następujących grupach wiekowych:

Ÿ Uczniowie klas IV

Ÿ Uczniowie klas V

Ÿ Uczniowie klas VI

Ÿ Uczniowie VII

 Ÿ Uczniowie VIII

 1. Nauczyciel  typuje uczestników do konkursu.
 2. Uczestnicy przygotowują jeden utwór do prezentacji.

 

IV. Tematyka – Przyroda w poezji polskiej

Uczestnicy konkursu w kategorii klas IV- V przygotowują jeden utwór poetycki o Janie Pawle II lub jego autorstwa, natomiast uczniowie klas VI-VIII recytują jeden utwór z twórczości Karola Wojtyły.

 

V. Termin i miejsce- 26.03.2020r (czwartek) biblioteka szkolna.

VI. Kryteria oceny:

Prezentacje uczestników oceniane będzie przez powołane jury, które oceniać będzie wg następujących kryteriów:

 1. 1.      Dobór repertuaru pkt. Od 0-5

Ÿ dopasowanie tekstu do wieku

Ÿ oryginalność wyboru

 1. 2.      Dykcja pkt. Od 0-5

Ÿ staranna wymowa

Ÿ prawidłowa artykulacja głosek

Ÿ właściwe akcentowanie

 1. 3.      Interpretacja pkt. Od 0-5

Ÿ modulowanie głosem

Ÿ właściwa intonacja

Ÿ respektowanie znaków interpunkcyjnych

Ÿ opanowanie pamięciowe

Ÿ właściwe tempo recytacji

Ÿ skupienie się na słowie, nie na nadmiernym ruchu scenicznym

VII. Nagrody:

Ÿ jury przyznaje 3 nagrody (I, II, III miejsce) w kategorii klas IV, V, VI, w kategorii klas VII i VIII jury wyróżnia 6 uczniów

Ÿ jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród

Ÿ wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu

Ÿ decyzja jury jest ostateczna

 

Do etapu gminnego przechodzi po dwóch uczestników z klas IV, V, VI oraz sześciu uczestników z kategorii klas VII, VIII.

 VIII.            Uwagi końcowe:

 

 1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
 2. Osoba przystępująca do konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów zarejestrowanych podczas przebiegu konkursu.
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody osób uczestniczących na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie ich wizerunku utrwalonego podczas przebiegu konkursu.