Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Adres strony deklaracji dostępności: http://wysoka.szkolnastrona.pl/p,386,deklaracja-dostepnosci

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem http://www.wysoka.szkolnastrona.pl/.

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 89-320 Wysoka, ul. Szkolna 4

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020-10-10.

Informacja o zgodności z przepisami

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strony internetowe posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Waldemar Nijak
e-mail: gim.wysoka@wp.pl
Telefon: 607092218

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostępne są dwa wejścia do budynku. Jedno od ulicy Szkolnej, drugie wejście jest od strony południowej z drogi wewnętrznej. Dla osób niepełnosprawnych dostępne wejście jest od ulicy Szkolnej. Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących. Nie ma też oznaczeń w alfabecie Braillea, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.